Sushi / Sashimi - MENU
Asiana Cafe

Fatty Tuna

$7

toro